Voorwaarden huren

1. Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: iedere zakelijke rechtspersoon die Fryslân Homes opdracht heeft verstrekt tot het begeleiden bij het huren van een woonruimte.
  2. Fryslân Homes: Fryslân Homes, gevestigd Struikheide 6, 8445 SE te Heerenveen  en ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 59.88.06.86

2. Aanbiedingen 
2.1 Alle aanbiedingen of andere verklaringen van woonruimte, zowel schriftelijk als mondeling, gedaan door Fryslân Homes zijn vrijblijvend. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever en Fryslân Homes met daarin de opdracht tot het begeleiden bij het huren van een woning.

3.2 Voor totstandkoming van de overeenkomst is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren (kopie paspoort of ID-kaart) aan Fryslân Homes  te verstrekken alsmede een kopie van het arbeidscontract. Tevens dient opdrachtgever een inkomensbewijs over de laatste (3) maand(en) ter zekerheidsstelling van de te betalen maandhuur aan Fryslân Homes te overleggen. Als u een zelfstandig ondernemer bent dan ontvangen wij graag uw meest recente aanslag inkomstenbelasting, een uittreksel van de Kamer van Koophandel en uw laatste drie jaarrekeningen met accountantsverklaring.

3.3 Indien Opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is, dan komt het verkrijgen van de vergunning voor rekening en risico van de Opdrachtgever zelf.

3.4 Opdrachtgever gaat met ondertekening akkoord dat Fryslân Homes onderzoek doet naar de juistheid van de aangeleverde feiten en personen en/of instanties kan benaderen ter verificatie. Fryslân Homes hanteert hiermee de geldende wetsregels welke gelden in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

3.5 Bij ondertekening van de opdracht tot begeleiden bij het huren van een woning geeft ondertekenaar toestemming dat zijn/haar gegevens gecontroleerd mogen worden bij de daartoe bevoegde instanties. Tevens zullen wij het register raadplegen van de Stichting Nationaal Meldpunt Ongewenst Huurdersgedrag.

4. Aanvang werkzaamheden
4.1 Werkzaamheden door Fryslân Homes starten na ondertekening van deze overeenkomst.

5. Werkzaamheden
5.1 De werkzaamheden die Fryslân Homes uitvoert bestaan uit het adviseren op het gebied van huur, eventueel het zoeken naar woonruimte en het plannen en begeleiden van bezichtigingen voor de zakelijke markt. Daarnaast onderhandelt Fryslân Homes namens opdrachtgever over de huurprijs en de waarborgsom en draagt zorg voor een preferente positie bij de verhuurder. Fryslân Homes  voert voor opdrachtgever de contractonderhandelingen en coördineert de ondertekening van het contract en de sleuteloverdracht.

5.2 Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst kan opdrachtgever een beroep doen op de kennis en ondersteuning van Fryslân Homes bij vragen, problemen en geschillen met verhuurder.

6. Kosten begeleiding zakelijke kandidaten
6.1 Bij (schriftelijke) acceptatie van de woning door een zakelijke kandidaat is deze aan Fryslân Homes een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van het huren van een woning verschuldigd. Deze bijdrage bedraagt 1x het maandelijks te betalen bedrag aan de verhuurder excl. 21% BTW wanneer de huurperiode meer dan 6 maanden bedraagt. Bij een huurperiode tot en met 6 maanden geldt een tarief van een halve maandhuur inclusief 21% BTW. Indien in de maandhuur servicekosten en /of gas- en elektrakosten zijn inbegrepen wordt de bijdrage over het geheel berekend.

6.2 Deze bijdrage dient na schriftelijke acceptatie van de woonruimte per ommegaande aan Fryslân Homes  te worden voldaan.

6.3 Indien opdrachtgever na schriftelijk akkoord tot aanvaarding van de door Fryslân Homes  aangeboden woonruimte zijn aanvaarding intrekt is hij gehouden tot betaling van de kosten voor de begeleiding van de woonruimte onverminderd het recht voor Fryslân Homes  de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

6.4 Bij gebreke van betaling van de kosten voor de begeleiding door opdrachtgever zal niet overgegaan worden tot sleuteloverdracht en ondertekening van de huurovereenkomst. Derhalve zal geen huurovereenkomst tot stand komen.

7. Waarborgsom
7.1 Indien in de huurovereenkomst die wordt aangegaan door opdrachtgever door begeleiding van Fryslân Homes een waarborgsom tussen verhuurder en huurder wordt overeengekomen dient opdrachtgever deze vóór sleuteloverdracht en ondertekening van de huurovereenkomst te voldoen aan Fryslân Homes , tenzij anders overeengekomen.

8. Betaling
8.1 Betaling dient steeds te geschieden per ommegaande op het door Fryslân Homes aan te wijzen bankrekeningnummer.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.3 Eventuele gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van de opdrachtgever zijn.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Fryslân Homes  is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder, na ondertekening van de huurovereenkomst, zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever nakomt.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle door Fryslân Homes  verrichte werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.